Denník pasenia

Tento denník pasenia je určený pre staré programové obdobie 2014-2022, 

a to hlavne pre dokladovanie zaťaženia biotopov.

Stručný popis

Evidencia pasenia v tejto šablóne funguje na základe zadaných vstupných údajoch o počte zvierat a pôdnych blokoch, na ktorých sa zvieratá pasú. Počas pasenia sa už evidujú len zmeny v počte zvierat a zmeny o dobe pasenia na jednotlivých pastvách. Šablóna je pôvodne určená pre 4 stáda a 200 pôdnych blokov, ktoré je možné rozdeliť na 15 kategórií, pastvín (skupín pôdnych blokov). Výstup v podobe denníka pasenia je nastavený na dobu od 1. mája do 31. októbra. Za toto obdobie taktiež kontroluje hodnotu zaťaženia na pôdnych blokoch od 1,300 do 1,900 na tri desatinné miesta.

Užívateľské prostredie celého súboru je zabezpečené a navrhnuté tak, aby bolo umožnené vypĺňať len žlto-podfarbené bunky, ostatnú kontrolu a výstup už vypĺňa šablóna na základe prednastavených vzorcov.

Vstupné údaje zvierat

Karta obsahuje možnosť rozdeliť zvieratá do štyroch stád. V prípade potreby môžem pridať ďalšie stáda. Na začiatku pasenia sa stádo rozdelí do jednotlivých kategórií podľa pohlavia, druhu a veku. 

V priebehu pasenia (resp. od 1. mája do 31. októbra) sa už evidujú len zmeny v stave zvierat jednotlivých kategórií. Šablóna ponúka 20 možností pre evidenciu prírastkov a úbytkov (narodenie, uhynutie, preradenie do inej kategórie, predaj, kúpa a pod.). Počet možností pre evidenciu zmien môžem v prípade potreby navýšiť. 

Šablóna pracuje so zadaným počtom zvierat a dobou tohto počtu zvierat na pastve zadanou od dátumu zmeny do dňa predchádzajúcemu nasledujúcej zmene v počte.

Vstupné údaje pôdnych blokov

Karta obsahuje možnosť zadať do vstupu 200 pôdnych blokov (vrátane duplicít). Tieto je následne možné rozdeliť na 15 kategórií. Napríklad podľa toho na akých blokoch sa pasie HD a na akých ovce, alebo podľa výmery, ktorá ovplyvní zaťaženie, alebo podľa iného logického kľúča.

Následne je potrebná len evidencia doby, v ktorej sa na jednotlivých kategóriách zvieratá pásli, a to pre každé zo štyroch možných stád.Video ukážky práce s denníkom pasenia nájdete na youtube, kliknite sem.


Denník pasenia

Na karte denníka pasenia sa nachádza konkrétna tabuľka určená na tlač výstupu pre evidenciu pasenia, prípadne na uspokojenie požiadaviek rôznych kontrol.

Na karte funguje automatické sledovnie zaťaženia podľa zákonných požiadaviek na tri desatinné miesta. Zaťaženie v konkrétnom dni, ktoré túto podmienku nesplní, sa zvýrazní červeným písmom a podfarbením bunky. Takto je možné jednoznačne zachytiť nesplnenú podmienku zaťaženia pre konkrétne dni, a to aj pre kategóriu biotopov.

Na výstupe sa nachádza vopred nastavená pevná hlavička s obchodným názvom/menom užívateľa denníka pasenia. Pod tabuľkou samotného denníka sa nachádza ešte vodoznak názvu alebo mena, nastavený tak, aby nerušil celkový vzhľad denníka a čitateľnosť údajov. Tieto sú nemenné a pevne dané.

Poznámky k denníku pasenia

K denníku pasenia sú pre vlastnú evidenciu, ale aj pre potreby kontrol, potrebné poznámky o stavoch zvierat a výmere, na základe ktorých sa zaťaženie počítalo. Rozsah poznámok o stave zvierat je možné vytlačiť na jednu stranu, rozsah poznámok o výmerách záleží od počtu blokov, na ktorých sa zvieratá pásli.

Harmonogram pasenia

Na poslednej karte sa nachádza harmonogram pasenia tvorený údajmi z predchádzajúcich kariet. Je to grafické zobrazenie pasenia všetkých štyroch stád na jednotlivých kategóriách pôdnych blokov. Umožňuje pohľad na priebeh pasenia počas 31 dní za sledované obdobie s posunom o jeden deň. Pruhy stád majú v každej kategórii rovnakú farbu.

Manuál

K šablóne je vypracovaná prehľadná užívateľská príručka.

Okrem základných pokynov na vypĺňanie vstupných údajov pre výpočet denníka pasenia obsahuje aj kapitolu s otázkami a odpoveďami, ktoré by Vás mohli pri práci so šablónou postretnúť.

Zároveň je do manuálu zakomponovaných zopár tipov na uľahčenie práce so šablónou a kapitola ako tlačiť v novej a staršej verzii Excelu.


V prípade otázok k denníku pasenia ma neváhajte kontaktovať.