Podrobnejšie informácie k výzve 52/PRV/2022

07.02.2022

Prinášam Vám krátke info k získaniu nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci aktuálnej výzvy 52/PRV/2022.


Výzva alokuje dotácie do 7 oblastí s rôznou výškou oprávnených výdavkov, v skratke:

- výzvy sú určené pre špeciálnu rastlinnú výrobu (ŠRV) a živočíšnu výrobu (ŽV),

- pre každú z týchto oblastí je určená výzva pre malých poľnohospodárov (oprávnené výdavky do 400tis), pre projekty s oprávnenými výdavkami do 80tis a pre projekty s oprávnenými výdavkami do 2mil,

- plus je oblasť určená špeciálne pre ŠRV do skladovacích kapacít.


Špeciality týchto oblastí sú nasledovné:

- pokiaľ Vaše oprávnené výdavky preskočia hranicu 80tis, musíte sa zaradiť do projektu s výdavkami do 2mil, pričom, tu je už podmienkou mať majetok žiadateľa vo výške minimálne dvojnásobku oprávnených výdavkov, ale všetkých projektov podaných v rámci tejto výzvy daným žiadateľom, čo budú zisťovať na základe poslednej podanej účtovnej závierky (buď teda 2020 alebo 2021),

- v rámci bodovania pre výšku oprávnených výdavkov do 2mil, je dôležitá bonita žiadateľa a obrátka výnosov k pomeru k majetku, na čo je určená tabuľka na výpočet finančných ukazovateľov, ktorá je prílohou k žiadosti o NFP,

-  pokiaľ sa chcete zaradiť do projektov pre malých poľnohospodárov, je tu obmedzenie pestovať plodiny podporované v tejto výzve na max 50ha alebo chovať zvieratá do max 70DJ,

- projekty sú zamerané AJ pre začínajúcich podnikateľov, ktorí ale ku dňu podania už musia byť "podnikateľmi v poľnohospodárstve",

- pokiaľ ide o skladovacie kapacity pre ŠRV, sklad ktorý by ste chceli vybudovať, musí mať kapacitu maximálne na úrovni 50% produkcie danej plodiny v najlepšom z posledných 5tich rokov (kontrolovať to budú zo štatistických výkazov a výkazov odosielaných na UKSUP).


Oprávnené výdavky na projekty Vám tu rozpisovať nebudem, stručne však môžem po prečítaní výzvy a bodovacích kritérií zhodnotiť, že väčší počet bodov určite získajú zeleninári, ovocinári, vinohradníci, tí čo chcú obstarávať stroje na hnojenie, postrekovanie, závlahu, alebo stavať sklady a fóliovníky, prípadne tí poľnohospodári, ktorí časť svojej produkcie (aj spracovanej) odbytujú spotrebiteľom. V skratke. Netreba však hádzať flintu do žita, pokiaľ sa do výzvy chcete zapojiť, najprv je potrebné si ujasniť s čím, obodovať sa a na základe výsledkov z bodovania projektu sa rozhodnúť.

Všetky oprávnené výdavky, teda to, čo môže byť financované (stroje, technológie, druhy stavieb a podobne) nájdete vo výzve, prikladám link:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--52-prv-2022-pre-podopatrenie-4-1-podpora-na-investcie-do-ponohospodrskych-podnikov/11311.
Refundácia z oprávnených výdavkov je vo výške 40% pre Bratislavský kraj, 50% pre ostatné kraje, plus 20% je možné získať za to že máte do 41rokov (nie vrátane) a ste SHR alebo štatutárom podniku podnikajúceho v poľnohospodárstve maximálne 5 rokov, alebo ste v ekológii s 30% celkovej výmer alebo s daným druhom zvierat, alebo ste boli v záväzku AEKO pre integrovanú produkciu s výmerou min 30% výmery súčtu ornej pôdy a trvalých kultúr.

Plus sa dá získať ešte 5% naviac za odolné, udržateľné a digitálne oživenie hospodárstva.


Ako to bude fungovať? Je vydaný katalóg, ktorý je prílohou výzvy, určený avšak len pre niektoré stroje do rastlinnej výroby, traktory, silážne žľaby, hnojiská, vybrané ustajňovacie kapacity do ŽV, či pre náklady na odstránenie nevyužívaných starých stavieb, a iné. Ak to, čo chcete obstarať, postaviť alebo si zafinancovať z výzvy, spadá do niektorej položky uvedenej v tomto katalógu, výška oprávnených výdavkov sa vypočíta na základe tam uvedených postupov, a následne, podľa ZATIAĽ dostupných informácií, žiadateľ nebude musieť vykonať verejné obstarávanie. Katalóg je prílohou č. 7 výzvy, je rozsiahly, preto pre lepšiu orientáciu v ňom, a rýchlejšiu identifikáciu katalógových cien, a síce oprávnených výdavkov, prinášam jeho obsah s číslami strán.

Pokiaľ budete chcieť zafinancovať všetko ostatné v katalógu neuvedené, tak bude nutné postupovať klasicky, vykonať prieskum pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (tá bude Vašim oprávneným výdavkom) a následne aj verejné obstarávanie.

Žiadosti sa budú podávať od 1. marca do 31. mája.


Snažil som sa Vám to priblížiť v skratke stručne a výstižne, neviem, či sa mi to podarilo. Priebežne budem informácie dopĺňať, ak mi napadne ešte niečo konkrétne alebo sa dozviem nové dôležité informácie. Každopádne, ak máte záujem sa do výzvy zapojiť, potrebujete pomoc, viac informácií a podobne, kľudne mi napíšte email.


Zdroj: PPA, www.apa.sk

Zdroj titulného obrázku: PPA, www.apa.sk