Pýtate sa, kde nájdete knihu honov?

22.10.2021

Kde nájdem knihu honov? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa na mňa obraciate. Pripravil som pre Vás preto článok, ktorý Vám objasní, ako správne viesť tzv. knihu honov, aby ste dodržali zákon a zároveň si túto evidenciu čo najviac uľahčili, či vyvarovali sa možným nedostatkom.

Kniha honov, ako je nazývaná evidencia činností na poľnohospodárskom pozemku, niesla podľa už zrušenej vyhlášky č. 338/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch názov Evidencia o hnojení pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní plodín a agrotechnike v priebehu desiatich rokov na poľnohospodárskych pozemkoch. Bol to poznámkový zošiť, alebo akási kniha s mäkkým obalom, ktorá vo svojom vnútri obsahovala zákonný vzor evidencie vo formáte A3 na dvojstrane.

Dostávam otázku, kde môže poľnohospodár nájsť túto knihu honov. Táto verzia je prílohou č. 8 k spomínanej vyhláške 338/2005 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2005/338/20060101_3218072-2.pdf

Všetkých však upozorňujem, že táto vyhláška bola v plnom rozsahu zrušená a nahradená novou vyhláškou č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív. Táto nová vyhláška vedenie agroevidencie z môjho pohľadu v globále uľahčila, avšak je možné, že začiatočná príprava nového vedenia evidencie činností na poľnohospodárskom pozemku môže byť o niečo zložitejšia.

Nová vyhláška uvádza spôsob vedenia agroevidencie v §6 Evidencia o poľnohospodárskom pozemku, nie jeho formu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/151/20160415.html#paragraf-6

Uvádza len informácie, ktoré má "nová kniha honov" obsahovať a poskytovať jej používateľom. Neustanovuje žiadnu formu, predpísaný vzor ani sa svojim znením neodvoláva na žiadne PDFko, ktoré si môžete vytlačiť a rovno do neho vpisovať údaje.

Čo teda z môjho pohľadu uľahčila? Samotné vedenie knihy honov. Nepotrebujete žiadne záväzné formuláre, knihy a ani pracovné zošity. Stačí zájsť do papiernictva, kúpiť si zošit a pero, a môžete evidenciu viesť.

Čo je zložitejšie, je potrebné si otvoriť vyhlášku, narolovať §6, a ku každej užívanej výmere (v GSAA označovanej ako "parcela", označovaná číslom a písmenom, ako 1A, 1B, 2C a pod.) si dopísať vyhláškou žiadané údaje. Ku každej užívanej výmere je preto potrebné uviesť do hlavičky alebo na úvod evidencie nasledovné:

a) názov katastra, názov štvorca, číslo kultúrneho dielu, užívanú výmeru kultúrneho dielu, užívanú výmeru pozemku,

b) kultúru, plodinu alebo aj medziplodinu, odrodu alebo aj generáciu a stupeň množenia, úrodu,

c) druh a čas agrotechnických opatrení, ktorými sú napríklad podmietka, orba, sejba, kultivačné opatrenia,

d) názov použitých hnojív, termín a spôsob použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov, dnových sedimentov, mäsokostných múčok a vápnenie pôdy,

e) použité prípravky na ochranu rastlín a moridlá,

f) uvedenie nevyhnojenej a prípravkami na ochranu rastlín neošetrenej výmery,

g) vyznačenie zaradenia pozemku do ekologickej poľnohospodárskej výroby,

h) vyznačenie zaradenia pozemku do zraniteľných oblastí.

To či túto evidenciu budete viesť v zošite A4, A3, elektronicky, v tabuľke, v riadkoch, v exceli, vo worde, je výlučne na Vás, pokiaľ Vaša evidencia bude obsahovať a uvádzať všetky vyhláškou žiadané údaje. Samozrejmé sú dátumy agrotechnických operácií, samotné uvádzanie názvu alebo označenia agrotechnických úkonov, a ošetrovaná či obhospodarovaná výmera pri danom úkone, so zreteľom na skutočnosť vykonávaných agrotechnických opatrení, hnojenia a ošetrovania rastlín v súlade so zákonmi upravujúcimi dodržiavanie pravidiel s nárokom na priznanie priamych platieb a podpory z programu rozvoja vidieka a v súlade s dodržiavaním krížového plnenia a správnej farmárskej praxe.

Keď teda nie je ustanovený formát, len povinné údaje, môžem viesť agroevidenciu aj v starom formáte? Môžete, avšak je dôležité si uvedomiť, že "stará kniha honov", nemusí vo svojom pôvodnom formáte obsahovať požadované údaje. Hoci niektoré nie sú predtlačené, dopísať si ich tam samozrejme môžete. Prikladám obrázok, ktoré informácie podľa uvedených písmen v §6 stará verzia knihy honov obsahuje, a ktoré je nutné dopísať (+).

Je teda na Vás, ako budete agroevidenciu viesť (samozrejme perom alebo elektronicky a spôsobom schopným archivácie), avšak treba si uvedomiť, že držať sa striktne starého formátu nie práve novej vyhláške vyhovuje. Prinášam Vám skromnú formu vedenia agroevidencie k stiahnutiu na konci tohto článku. Tlačte ju obojstranne a jeden list priraďte jednej užívanej výmere. Obsahuje všetky predpísané údaje z §6, ako aj iné, ktoré Vám uľahčia následné deklarovanie napr. roku rozorania a veku porastu (samozrejme, obsah a kontrola údajov spočíva na Vás).

Po dokončení môjho druhého produktu, knihy honov pre Excel, Vám na svojich stránkach poskytnem ďalšiu šikovnú evidenciu, ktorá Vám okrem jednoduchého a efektívneho vedenia činností, hnojenia a používania POR, poskytne aj kontrolu Vašich zaznamenaných údajov na základe príkazov, povinností, limitov a iných zákonných požiadaviek plynúcich zo zákonov a vyhlášok z oblasti poľnohospodárstva. Takže sledujte môj facebook :).

https://www.facebook.com/martexsk/

Chcem Vás upozorniť, že pokiaľ obhospodarujete pozemky v citlivých oblastiach, musíte vypracovať do 31. augusta bežného roka aj plán použitia dusíkatých hnojivých látok podľa vyhlášky č. 215/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach v súbehu so zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/215/20160801.html#paragraf-6

Zároveň pripomínam, že zákon o hnojivách (136/2000) v §10 ods. 4 až 7 uvádza, že podnikateľ v poľnohospodárstve je povinný viesť evidenciu o príjme a použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy. Táto evidencia nie je formálne opäť určená, je ňou v podstate každá evidencia, ktorá bude uvádzať, aké hnojivo bolo použité, kedy, koľko, či bolo zapracované, aké bolo vegetačné štádium plodiny, a podobne. Tieto údaje zároveň zasielate buď formou aplikácie Evidencie hnojív UKSUPu do 15. februára každoročne. Zároveň túto aplikáciu môžete využiť aj na zapisovanie danej evidencie priebežne počas roka (alebo využijete inú formu, pokiaľ tieto údaje viete zapísať do knihy honov, je to postačujúce, je to trvalá evidencia). Aplikáciu na odosielanie spotreby hnojív a POR, ktorú môžete využiť aj na evidenciu činností na poľnohospodárskom pozemku (kniha honov) nájdete na konci tohto článku.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/136/20190101.html#paragraf-10

Pripomínam ešte povinnosti užívateľov pôdy podľa §9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona pri používaní čistiarenských kalov alebo dnových sedimentov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/188/#paragraf-9

Verím, že Vám článok stručne objasnil, kam sa stratila stará kniha honov, a ako ju plnohodnotne, podľa dnešných nariadení, nahradíte.


V prípade, ak nájdete v článku chyby alebo nejasnosti, kľudne mi napíšte :).

Vzor evidencie činností, tzv. knihy honov, k stiahnutiu

Aplikácia UKSUP pre odoslanie spotreby hnojív a POR použiteľná aj k vedeniu knihy honov