Aktuálne informácie

12. august 2021

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu Zelená nafta 2021. Výzva je otvorená od 16. augusta do 17. septembra, nenechávajte si to na poslednú chvíľu :).

Viac info, ako aj postup podávania žiadostí cez portál itms2014.sk nájdete na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030

29. júl 2021

PPA zverejnila oznámenie o ďalšom vykonaní administratívnych kontrol na jednotných žiadostiach pre rok 2021. Celý postup možných opráv, úprav, aj s upozornením na dodržanie pôvodných výmer je krásne popísaný v oznámení na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vykonanch-administratvnych-kontrolch-na-predloench-jednotnch-iadostiach-v-roku-2021/11016

2. júl 2021

Pokiaľ ste sa zúčastnili výziev 46 alebo 47/PRV/2020 a nepostrehli ste, že PPA zverejnila zoznam schválených žiadostí, ako aj tých, o ktorých ešte rozhoduje, nájdete ich na stránke PPA.

Zdroj PPA :

46/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907

47/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908

1. júl 2021

PPA má nového šéfa.

Generálnym riaditeľom sa stal Mgr. Jozef Kiss, MA.

Zdroj MPRV SR:

https://www.mpsr.sk/aktualne/minister-vlcan-vymenoval-noveho-generalneho-riaditela-ppa/16937

15. apríl 2021

PPA zverejnila oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2021. Pre žiadateľov, ktorý požadujú aj viazané platby na zvieratá je termín podania žiadosti od 3. mája do 15. mája, pre ostatných od 19. apríla do 15. mája. Je však potrebné počkať na otvorenie roka 2021 v aplikácii GSAA.

Zároveň bolo zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre rok 2021 (ohrozené druhy zvierat a dobré životné podmienky zvierat).

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-jednotnej-iadosti-na-priame-platby-pre-r-2021/10657

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-predkladan-iadost-o-priame-podpory-na-zvierat-pre-rok-2021/10660

3. marec 2021

PPA zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy 50/PRV/2020, ktorou predĺžila podávanie žiadostí do 30. apríla 2021.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--50-prv-2020/10556


15. február 2021

PPA zverejnila výzvu na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednoty pre rok 2021.

Výzva s prílohami na tomto odkaze.

PPA prosí o podávanie žiadostí cez verejný portál slovensko.sk alebo poštou.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality

10. január 2021

Nezabudnite, že predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín a živočíšnej výroby, je možné a nutné do 31. marca 2021.

Na stiahnutie sú dostupné dokumenty a prílohy priložené k výzve na stránke PPA na tomto odkaze.

Usmernenie k obstarávaniu č. 8/2017 (aktualizované) a jeho prílohy nájdete na stránke PPA dostupného na tomto odkaze.

A dávam k dispozícii aj najčastejšie otázky a odpovede PPA, ktoré súvisia s touto aktuálnou výzvou dostupné na tomto odkaze.