Archív noviniek zverejnených v 2021

22. november 2021

Vážení, PPA opätovne prekontrolovala ANC záväzky tohtoročných žiadateľov, a zostavila súbor tých, ktorí porušili podmienku minimálneho zaťaženia na TTP a klesli od mája do konca októbra pod 0,3 DJ/ha. Pokiaľ ste si nie istí, skontrolujte sa v ich zverejnenom zozname. Následne je nutné, ako píše PPA, prekontrolovať si stavy zvierat, resp. spracované hlásenia v CEHZ. Z mojich skúseností, však predpokladám, že väčšina týchto žiadateľov vykoná stiahnutie časti TTP výmery pre tento rok. 

Systém GSAA bol uzatvorený ešte dnes ráno, no dostal som relevantnú info z PPA, že sa GSAAčko otvorí už dnes. Finálny výpočet zaťaženia vykoná PPA 25teho. Nezabudnite, že každú opravu hraníc je nutné podložiť aj papierovo na Vašu regionálnu PPAčku. Pri takejto oprave hraníc si dajte pozor, že stiahnutie časti výmery na danom formulári žiadosti o opravu hraníc nekrížikujete, a po úprave hraníc v GSAA (nezabudnite validovať a žiadosť podať) len podávate danú papierovú žiadosť podpísanú. Všetko musíte stihnúť do 24tého, a to ešte dokonca aj odovzdať túto žiadosť o úpravu na PPA. Pokiaľ ste si niečím nie istí, a nachádzate sa vo zverejnenom zozname, kontaktujte svoje regionálne PPAčky, isto Vám poradia.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-platby-na-anc/11196

10. november 2021

PPA pristúpila k administrovaniu záväzkov AEKO a EKO, do ktorých sme tento rok vstupovali na novo do prechodného dvojročného obdobia. Do e-schránok doručuje oznámenie o tomto administrovaní. Ak takúto správu dostanete, že ste boli zaradení do záväzku, do 15 dní od doručenia tohto oznámenia je potrebné doručiť na Vaše regionálne pracovisko záväzné vyhlásenie. Tieto jednotlivé vyhlásenia nájdete v prílohe oznámenia, ktorého link nájdete v zdroji pod týmto odsekom. Skontrolujte si teda e-schránky :). 

Upozornenie: nezasielajte tieto záväzné vyhlásenia predtým, než oznámenie o administrovaní dostanete do svojej schránky a ho aj prevezmete.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-agroenvironmentlneho-klimatickho-opatrenia-a-do-opatrenia-ekologick-ponohospodrstvo-v-roku-2021-2022/11177

2. november 2021

Zostáva posledných pár dní pre žiadateľov o dotáciu Zelená nafta 2021, ktorá bola opätovne otvorená z dôvodu, že mnohí oprávnení žiadatelia pôvodný termín na podanie nestihli dodržať. Takže klikajte na itms2014.sk a podajte si žiadosť. Všetky podrobnosti, inštrukcie, aj obrazovo spracované, nájdete na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/ppa-vypoula-ponohospodrov-a-znovu-otvra-vzvu-zelen-nafta-2021/11170

12. august 2021

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu Zelená nafta 2021. Výzva je otvorená od 16. augusta do 17. septembra, nenechávajte si to na poslednú chvíľu :).

Viac info, ako aj postup podávania žiadostí cez portál itms2014.sk nájdete na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030

29. júl 2021

PPA zverejnila oznámenie o ďalšom vykonaní administratívnych kontrol na jednotných žiadostiach pre rok 2021. Celý postup možných opráv, úprav, aj s upozornením na dodržanie pôvodných výmer je krásne popísaný v oznámení na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vykonanch-administratvnych-kontrolch-na-predloench-jednotnch-iadostiach-v-roku-2021/11016

2. júl 2021

Pokiaľ ste sa zúčastnili výziev 46 alebo 47/PRV/2020 a nepostrehli ste, že PPA zverejnila zoznam schválených žiadostí, ako aj tých, o ktorých ešte rozhoduje, nájdete ich na stránke PPA.

Zdroj PPA :

46/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907

47/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908

1. júl 2021

PPA má nového šéfa.

Generálnym riaditeľom sa stal Mgr. Jozef Kiss, MA.

Zdroj MPRV SR:

https://www.mpsr.sk/aktualne/minister-vlcan-vymenoval-noveho-generalneho-riaditela-ppa/16937

15. apríl 2021

PPA zverejnila oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2021. Pre žiadateľov, ktorý požadujú aj viazané platby na zvieratá je termín podania žiadosti od 3. mája do 15. mája, pre ostatných od 19. apríla do 15. mája. Je však potrebné počkať na otvorenie roka 2021 v aplikácii GSAA.

Zároveň bolo zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre rok 2021 (ohrozené druhy zvierat a dobré životné podmienky zvierat).

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-jednotnej-iadosti-na-priame-platby-pre-r-2021/10657

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-predkladan-iadost-o-priame-podpory-na-zvierat-pre-rok-2021/10660

3. marec 2021

PPA zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy 50/PRV/2020, ktorou predĺžila podávanie žiadostí do 30. apríla 2021.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--50-prv-2020/10556


15. február 2021

PPA zverejnila výzvu na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednoty pre rok 2021.

Výzva s prílohami na tomto odkaze.

PPA prosí o podávanie žiadostí cez verejný portál slovensko.sk alebo poštou.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality

10. január 2021

Nezabudnite, že predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín a živočíšnej výroby, je možné a nutné do 31. marca 2021.

Na stiahnutie sú dostupné dokumenty a prílohy priložené k výzve na stránke PPA na tomto odkaze.

Usmernenie k obstarávaniu č. 8/2017 (aktualizované) a jeho prílohy nájdete na stránke PPA dostupného na tomto odkaze.

A dávam k dispozícii aj najčastejšie otázky a odpovede PPA, ktoré súvisia s touto aktuálnou výzvou dostupné na tomto odkaze.