Všeobecné obchodné podmienky

na stiahnutie


Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(poskytovateľa podľa VOP)

na stiahnutie


Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

(poskytovateľa podľa VOP)

na stiahnutie


Reklamačný formulár


na stiahnutie

Formulár na odstúpenie

od zmluvy

na stiahnutie


Celé znenie platných VOP

Celé znenie všeobecných obchodných podmienok platné k 26. 6. 2020.

Definície

 • Oslovenia a označenia

Kdekoľvek sa vo VOP vyskytuje označenie "spotrebiteľ", odkazuje to na osobu objednávateľa, kupujúceho a konečného užívateľa produktov v postavení fyzickej osoby, a to aj mimo výkonu jej podnikania. Kdekoľvek sa vo VOP vyskytuje označenie "kupujúci", odkazuje to na osobu objednávateľa, kupujúceho a konečného užívateľa produktov v postavení podnikateľa, fyzickej osoby, ktorá koná v rámci svojho podnikania alebo osobu, ktorá koná v zastúpení obchodnej spoločnosti. Kdekoľvek sa v podmienkach vyskytujú označenia "Vy", "Vaše", "konečný užívateľ" všetky poukazujú na Vašu osobu, používateľa stránky www.martex.sk, jej obsahu a objednávateľa a konečného užívateľa, a to v postavení spotrebiteľa ale aj podnikateľa alebo zástupcu obchodnej spoločnosti, produktov, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti poskytovateľa slovne a obsahovo vymedzenej na týchto stránkach, a takto musia byť tieto slová a ich tvary chápané. Podobne aj označenia "ja", "moje", "poskytovateľ" a "predávajúci" odkazujú na obchodný subjekt Bc. Martin Gallo - MARTEX.SK, a takto musia byť tieto slová a ich tvary chápané. Spoločne sme Vy a ja po uzavretí zmluvy chápaní ako "zmluvné strany". Pojem "údaje konečných užívateľov" sa vzťahuje na osobné údaje, ktorých ochranu, správu, výmaz a archiváciu zabezpečuje Bc. Martin Gallo - MARTEX.SK na základe zverejnených zásad ochrany osobných údajov na záložke Dokumenty webovej stránky www.martex.sk. Webová stránka www.martex.sk je v ďalšom texte, za týmto uvedením, označovaná ako "moja stránka", a takto musí byť toto označenie a jeho tvary chápané. Moja stránka nie je eshopom. "Tretia strana" označuje akúkoľvek inú osobu, subjekt, spoločnosť, ktorá nie je spojená v obchodnom alebo zmluvnom vzťahu konečného užívateľa a poskytovateľa podľa týchto podmienok. "Zmluvou uzatvorenou na diaľku" (ďalej aj ako len "zmluva na diaľku") je v týchto podmienkach označená zmluva uzatvorená medzi Vami v postavení spotrebiteľa a mnou, ktorá upravuje záväzky, povinnosti a ostatné náležitosti potrebné k zakúpeniu a dodaniu produktu. "Zmluvou" uzatvorenou medzi Vami v postavení podnikateľa alebo zástupcu obchodnej spoločnosti je zmluva uzatvorená podľa týchto VOP, ktorá sa okrem iného riadi obchodným zákonníkom (ďalej len "zmluva").

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Vami a mnou uzatvorením zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, a tvoria súčasť každej zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

 • Poskytovateľ, predávajúci

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len "VOP") upravujú práva a povinnosti Bc. Martina Galla - MARTEX.SK, pri prevádzkovaní živnosti prostredníctvom domény www.martex.sk.

 • Konečný užívateľ

Tieto VOP zároveň upravujú práva a povinnosti konečných užívateľov ponúkaných produktov a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje za odplatu užívateľom produkty uvedené v týchto podmienkach. Konečným užívateľom môže byť fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba.

 • Zmluvný vzťah spotrebiteľa

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami - spotrebiteľmi, ktoré pri uzatváraní zmluvy na diaľku podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 • Zmluvný vzťah kupujúceho

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateľmi ako kupujúcimi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 • Komunikácia zmluvných strán

Komunikácia zmluvných strán je výlučne pomocou emailovej pošty, prípadne telefonicky, čo ale vždy musí byť potvrdené emailom.

Výklad pojmov v týchto VOP podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení

 • Trvalý nosič

Trvanlivým nosičom sa na účely týchto podmienok rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

 • Elektronický obsah

Elektronickým obsahom sa na účely týchto podmienok sa rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.

Identifikačné údaje poskytovateľa

 • Obchodné meno

Bc. Martin Gallo - MARTEX.SK

 • Sídlo

049 32 Honce 97, okres Rožňava

 • IČO

53 146 930

 • DIČ

108 251 55 22

 • Živnostenský register

Zapísaný pod číslom 850-14032.

 • Platca DPH

Nie som platca DPH.

 • Kontaktné údaje

mobil - 0907631326

email - martin.martex.sk@gmail.com

korešpondenčná adresa je zhodná s adresou sídla

 • Bankový účet

banka - mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

IBAN - SK19 8360 5207 0042 0402 4643

 • Adresa na podanie sťažnosti

Bc. Martin Gallo, MARTEX.SK, 97, 049 32 Honce

Produkty, ktoré sú predmetom predaja a ich hlavné vlastnosti

(predtým a ďalej v texte aj ako len "produkty" a modifikovane ako "súbory")

 • Produkty

Všetky ponúkané a v tomto odseku E uvedené produkty sú výlučne elektronickým obsahom nedodávanom na hmotnom nosiči. Produkty sú prevažne úborom tabuliek a textu, fungujú na základe logických, matematických a ostatných softvérom ponúkaných vzorcov a ich kombináciách, ktoré sú výsledkom premýšľania a práce poskytovateľa.

 • Denník pasenia

Denník pasenia (ďalej aj ako len "denník") je súbor funkčných tabuliek a hárkov zostavených v Excelovskom zošite alebo formáte pre softvér Libre Calc, a tvorí tak elektronický súbor. Všeobecne je denník pasenia zostava, ktorá v poľnohospodárskej prvovýrobe detailne preukazuje činnosť pasenia hospodárskych zvierat na poľnohospodárskej ploche kultúrnych dielov vedenej v systéme LPIS. Slúži prevažne na preukázanie zaťaženia trvalých trávnych porastov zvieratami pri pasení. Hodnota zákonom povoleného zaťaženia v dobe zostavenia týchto VOP je od 0,300 DJ/ha do 1,900 DJ/ha. Sledované obdobie je od 1. mája do 31. októbra bežného kalendárneho roka. Denník pasenia, ktorý je predmetom ponuky na tejto stránke, preto pracuje s dvoma premennými. S počtom zvierat zaradených do vopred určených kategórií (podľa príslušného koeficientu DJ) a stád (v jednom zošite je možné rozdelenie zvierat do 4 stád). Následne sa počet kusov prepočíta na dobytčie jednotky (ďalej len "DJ"). A ďalej pracuje s výmerou pôdnych blokov obhospodarovaných pasením, a to aj zvlášť s výmerou biotopov. Po zadaní počtu kusov zvierat za jednotlivé kategórie na začiatku pasenia, sa následne eviduje už len zmena v počte kusov (bez zmeny 0, úbytok -, prírastok +). Na hárku je možná evidencia 20 takýchto zmien. Po zadaní číselného označenia pôdnych blokov, dielov, ich výmer a zaradenia k biotopom, je potrebné zadané pôdne bloky rozdeliť na kategórie, pastvy. Pastvou sa rozumie súvislá logická sústava blokov, ktorá tak tvorí jednu pastevnú plochu. 200 možných pôdnych blokov je následne možné rozdeliť na 15 takýchto kategórií (pastvín). Následne sa počas pasenia zadávajú už len dátumy pasenia od - do na jednotlivých vopred rozdelených kategóriách. Na základne takto zadaných údajov sa automaticky generuje výstup v podobe denníka pasenia vedený v tabuľke obsahujúcej nasledovné stĺpce: mesiac, dátum, DJ, kategóriu LPIS, výmeru v ha, zaťaženie, z toho výmeru biotopov a zaťaženie prepočítané na výmeru biotopov. Výstup denníka pasenia obsahuje v hlavičke meno a priezvisko alebo obchodný názov a adresu konečného užívateľa, resp. farmy a subjektu, pre ktorý sa denník objednal a zakúpil, ako aj vodoznak na celej ploche denníka pasenia v podobe mena a priezviska alebo obchodného názvu subjektu. Tieto sú nemenné a pevne dané poskytovateľom. K takto vytvorenému denníku pasenia sa generujú ešte dve prílohy: stav zvierat za sledované obdobie a zoznam pôdnych blokov s výmerami zaradenými pod jednotlivé kategórie. Ako bonus je tu pridané grafické zobrazenie pasenia jednotlivých stád na jednotlivých kategóriách pôdnych blokov. Denník je navrhnutý tak, aby pri zmene zákonom daných hodnôt, v tomto prípade DJ v kategóriách zvierat, si vedel tieto užívateľ jednoducho upraviť. K denníku je poskytnutá aj prehľadná príručka s návodom na vypĺňanie tabuliek, obrázkami a radami pre prácu s Excelom, vo formáte PDF. Podrobný popis denníka pasenia sa nachádza na záložke Denník pasenia na karte Ponuka na stránke www.martex.sk. Súbor denníka pasenia spolu s príručkou tvoria zipový súbor (ďalej označovaný ako "zipový súbor").

Ceny produktov a dodania

 • Poštovné a náklady na dodanie

Žiadna zo zmluvných strán neuhrádza náklady na prepravu produktov, keďže tieto sa odovzdávajú výlučne elektronicky. Žiadna zo zmluvných strán neuhrádza druhej zmluvnej strane náklady spojené s pripojením na internet alebo akékoľvek iné náklady spojené so zabezpečením funkčnosti prostriedkov alebo služieb umožňujúcich dodanie produktu podľa dodacích podmienok uvedených v týchto podmienkach. Zároveň platí aj bod 6 odseku K Cena dodania. Tieto sa navzájom nevylučujú.

 • Celkové náklady

Celkové náklady podľa uvedeného v týchto podmienkach tvorí iba cena za produkt, alebo súčet cien za viacero produktov, ktoré sú predmetom objednávky konečného užívateľa a následne zmluvy na diaľku, resp. zmluvy.

 • Zľava z produktov

Na základe osobitnej písomnej dohody na trvalom nosiči je možné dohodnúť sa na zľave z ceny produktov. Výhradné právo na ponúknutí, poskytnutí a uplatnení zľavy na cene produktov má poskytovateľ. Zľava z produktov musí byť dohodnutá v percentách z ceny produktov. Podmienky poskytnutia zľavy určuje výhradne poskytovateľ. Konečný užívateľ nemá žiadne výlučné právo na poskytnutie zľavy. Zľava z ceny môže byť konečnému užívateľovi poskytnutá len z vopred uhradenej sumy produktov a výlučne na základe vystaveného dobropisu poskytovateľom a prevodom na účet konečného užívateľa a to až po splnení dohodnutých podmienok do uplynutia dohodnutej doby.

 • Denník pasenia

Celková cena za produkt Denník pasenia je 15,00 Eur (slovom pätnásť Eur) bez DPH. Nie som platcom DPH.

Objednávka

 • Objednávkový formulár

Objednávka je prvým krokom k úspešnému zakúpeniu ponúkaných produktov. Predmetom objednávky je elektronický obsah ponúkaný poskytovateľom na jeho webovej stránke. Tento elektronický obsah je plne špecifikovaný v týchto VOP ako aj na stránke www.martex.sk. Za vytvorenie objednávky je považované úplné vyplnenie objednávkového formulára zverejneného na mojej stránke v záložke Objednávka. Pred odoslaním objednávky je potrebné si prečítať obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Pri odoslaní objednávky súhlasíte s uvedenými podmienkami, čo zaškrtnete vo vopred na to určených políčkach objednávkového formulára. Pri objednávaní je nutné zaškrtnúť aj ostatné políčka, ktoré informujú spotrebiteľa o skutočnostiach podľa písmena a) ods. 8 §4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľ s týmito vyslovene súhlasí. Pokiaľ nesúhlasíte s uvedenými VOP a ostatným vyššie uvedeným, nevytvárajte objednávku.

 • Záväznosť

Objednávka odoslaná pomocou objednávkového formulára nie je záväzná. Nevzťahuje sa na ňu povinnosť platby. Objednávka je preto len prvým krokom k uzavretiu zmluvy na diaľku alebo zmluvy.

 • Údaje získané z objednávkového formulára

Údaje poskytnuté na základe objednávkového formulára sú prevažne Vaše identifikačné obchodné a kontaktné údaje. Ochranu, spracovanie a výmaz týchto údajov upravujú zásady ochrany osobných údajov.

 • Prijatie objednávky

Objednávka pomocou objednávkového formulára je evidovaná v mojom osobnom konte na stránke webnode.sk, ktorá mi poskytuje služby správy mojej webovej stránky. Zároveň sú tieto údaje odoslané ako samostatný email na môj obchodný email uvedený v kontaktoch týchto VOP.

 • Potvrdzujúci email

Do 48 hodín od prijatia objednávky Vás kontaktujem na Váš uvedený email, potvrdením objednávky, ktorého obsahom sú: rekapitulácia objednávky, tieto VOP, postup pre úspešné zakúpeniu produktov, vyhlásenie o oboznámení sa so stratou práva na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 8 §4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, udelený súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu konečnému užívateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a platobné údaje.

 • Doplnenie údajov

V potvrdzovacom emaili sa môže nachádzať aj vyžiadanie o doplnenie údajov, ak by tieto neboli kompletne poskytnuté pri objednávke. Následný postup k zakúpeniu produktov sa teda spustí až po doplnení týchto údajov.

Platobné podmienky

 • Úhrada ceny za produkty

Cena za produkty je uvedená v cenníku v záložke Objednávka na mojej stránke. Rekapitulácia a potvrdenie objednávky odoslaná na Váš email zároveň obsahuje aj platobné údaje k uhradeniu celkovej sumy za produkty. Tieto sú uvedené aj v záložke Kontakty na mojej stránke. Úhrada vykoná konečný užívateľ prevodom na môj bankový účet do 10 dní od potvrdenia objednávky a zaslania platobných údajov, inak si vyhradzuje poskytovateľ objednávku zrušiť.

 • Potvrdenie prijatej platby a uzavretie zmluvy na diaľku a zmluvy

Po pripísaní úhrady na môj účet sa medzi Vami a mnou uzatvorí zmluva uzatvorená na diaľku, resp. zmluva. Po prijatí úhrady za produkty do 24 hodín, spravidla bezodkladne, vystavím faktúru k dodaniu produktov, ktorú Vám spolu s potvrdením prijatej platby, formulárom na odstúpenie od zmluvy, reklamačným formulárom a ostatnými informáciami potrebnými k dodaniu produktu podľa dodacích podmienok týchto VOP odošlem na kontaktný email. Následne od dátumu prijatia platby za produkty začína plynúť doba na odstúpenie od zmluvy. Po odoslaní potvrdzujúceho emailu dochádza k dodaniu produktov.

Zmluvné podmienky

 • Zmluva o dodaní produktu za protihodnotu uzatvorená na diaľku

Zmluva na diaľku uzatvorená medzi spotrebiteľom a poskytovateľom sa uzatvára dňom pripísania úhrady za produkty na môj bankový účet. Spravidla to býva nasledujúci pracovný deň do 12 hodiny po odoslaní platby.

 • Zmluva

Zmluva uzatvorená medzi konečným užívateľom v postavení podnikateľa a poskytovateľom sa uzatvára dňom pripísania úhrady za produkty na môj bankový účet. Spravidla to býva nasledujúci pracovný deň do 12 hodiny po odoslaní platby.

 • Dĺžka trvania zmlúv

Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa podľa zmluvy uzatvorenej na diaľku a zmluvy skončí naplnením jeho podstaty, ktorá sa dosiahne v okamihu sťahovania elektronického súboru produktu.

 • Odstúpenie od zmluvy na diaľku a zmluvy

Je upravené v odseku L - Právo na odstúpenie od zmluvy.

Fakturácia

 • Elektronická faktúra

Konečný užívateľ súhlasí, aby mu bola k dodaniu produktov a prijatej úhrade za objednané produkty vyhotovená elektronická faktúra. Poskytovateľ aj končený užívateľ potvrdzujú, že po technickej stránke sú schopní elektronickú faktúru odoslať a prijať, zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť.

Dodacie podmienky

 • Dodanie produktov

Dodanie zakúpených produktov je výlučne elektronickým spôsobom pomocou mojej stránky bez hmotného nosiča. Uskutoční sa stiahnutím zipového súboru produktov, ktoré sú predmetom zmluvy, z mojej stránky na Váš trvalý nosič. Poskytovateľ má právo na dodanie len produktov jeho obchodnej činnosti, s čím je konečný užívateľ uzrozumený. Do 24 hodín od pripísania úhrady na môj účet Vám spolu s potvrdzovacím emailom odošlem internetovú adresu (link) na stiahnutie zipového súboru, ktorou Vám sprístupním na stránke s jedinečným kódom určenej výlučne objednávateľovi objednaný produkt, k čomu sa týmto zaväzujem. Konečný užívateľ plne súhlasí s tým, že samotné stiahnutie súborov produktov a ich odzipovanie je plne v jeho fyzických, mentálnych, technických a iných možnostiach, kompetencii a záujme.

 • Stiahnutie súboru produktov

Po zadaní internetovej adresy do príkazového riadku internetového prehliadača, prípadne po kliknutí na odkaz, ktorý Vás na túto stránku presmeruje, sa dostanete na špeciálnu stránku s adresou začínajúcou názvom mojej stránky/písmeno a 12 miestny číselný kód (ďalej len "jedinečný kód"). Na tejto stránke sa bude nachádzať zipový súbor určený pre Vás (prípadne viac zipových súborov v zývislosti od počtu objednaných produktov), ktoré sú predmetom zmluvy na diaľku, resp. zmluvy.

 • Obsah stránky s jedinečným kódom

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah stránky pod jedinečným kódom určeným pre individuálneho konečného užívateľa nebudú šíriť v okruhu tretích osôb.

 • Ako bude fungovať stiahnutie produktu

Produkt bude možné stiahnuť po zadaní obchodného mena (prípadne súkromného), IČO, emailu a mena a priezviska osoby, ktorá zipový súbor sťahuje, do formulára na stiahnutie. Po kliknutí na tlačidlo stiahnutia zipového súboru sa aktivuje funkcia uloženia súboru na Váš trvalý nosič. Začatím sťahovania súboru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Vy ako spotrebiteľ (a to aj v postavení podnikateľa) stratíte možnosť odstúpiť od zmluvy pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy (viac je uvedené v odseku L - Právo na odstúpenie od zmluvy).

 • Prečo takto špeciálne

Určite chápete, že excelovský súbor ako každý iný elektronický súbor, je ľahko kopírovateľný a šíriteľný. Aby som zabránil bezbrehému rozširovaniu svojich produktov, a aby boli splnené podmienky pre stiahnutie elektronického obsahu, je po mojej dlhej úvahe táto forma pre dodanie produktu najvýhodnejšia. Keďže platforma, na ktorej mám vytvorenú stránku mi neumožňuje špeciálne zadávanie hesiel pre stiahnutie konkrétneho produktu (jeho elektronického súboru) pre individuálnych užívateľov, musím súbory umiestniť na zvlášť vytvorené stránky pre jednotlivých konečných užívateľov, z ktorých si už produkty sťahujú koneční užívatelia sami.

 • Cena za dodanie

Žiadna zo zmluvných strán neuhrádza druhej zmluvnej strane cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie ani iné náklady spojené s prevádzkou zariadení umožňujúcich takéto dodanie elektronického súboru bez hmotného nosiča formou uvedenou v týchto VOP, a to ani ak sa jedná o dodanie pomocou emailovej pošty pri reklamácii produktov, pri oprave vád produktov alebo vylepšení produktov.

 • Povinnosti zmluvných strán pri dodaní

Poskytovateľ je povinný do 24 hodín od uzavretia zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, poskytnúť spolu s potvrdením o prijatí platby konečnému užívateľovi link na stiahnutie zakúpených produktov. Konečný užívateľ je povinný bezodkladne od doručenia linku na stiahnutie produktov, stiahnuť si tieto na vlastné náklady, najneskôr do 13 kalendárnych dní od doručenia emailu s linkom, k čomu sa zaväzuje. Po uplynutí tejto doby má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

 • Práva zmluvných strán pri dodaní

Zmluvné strany majú právo do 14 dní od uzavretia zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ale len do aktu začatia sťahovania súboru objednaných produktov.

Právo poskytovateľa a konečného užívateľa na odstúpenie od zmluvy

 • Právo na odstúpenie od zmluvy

Konečný užívateľ (v postavení spotrebiteľa ale aj podnikateľa) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, a to až do aktu dodania súboru produktu podľa týchto VOP, kedy toto právo konečný užívateľ stráca podľa bodu 2 tohto odseku.

 • Právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy hlavne na základe neuhradenej objednávky do 10 dní od odoslania potvrdenia objednávky a do 13 dní od nestiahnutia sprístupneného elektronického obsahu produktov v rámci podmienok dodania podľa týchto VOP.

 • Odstúpenie od zmluvy nie je možné v nasledovných prípadoch:

a) pri predaji produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, konečného užívateľa, produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa (v postavení aj podnikateľa podľa týchto VOP) a spotrebiteľ (v postavení aj podnikateľa podľa týchto VOP) vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 • Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Konečný užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP u poskytovateľa v listinnej podobe alebo zaslaním emailu na obchodný email poskytovateľa. Konečný užívateľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu potvrdenia úhrady za produkty zaslaného na email konečného užívateľa.

 • Potvrdenie o odstúpení od zmluvy

Po prijatí odstúpenia od zmluvy odošle poskytovateľ konečnému užívateľovi email s potvrdením, že prijal odstúpenie od zmluvy.

 • Formulár na odstúpenie od zmluvy

Je odosielaný v potvrdení o úhrade produktov a nachádza sa taktiež v záložke Dokumenty na mojej stránke.

 • Povinnosti poskytovateľa pri odstúpení od zmluvy

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť konečnému užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, alebo v súvislosti s nimi a to prevodom na účet konečného užívateľa.

 • Právo spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ nie je povinný platiť za úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa §4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa bodu 1 písm. b) ods. 6 §10 zákona č. 102/2014 Z. z. stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade §6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

Záručná doba a reklamačné podmienky

 • Záručná doba pre spotrebiteľa

Záručná doba na služby alebo elektronický obsah objednaný na mojej stránke a zakúpený na zmluvu na diaľku podľa týchto VOP je pre spotrebiteľov 24 mesiacov. Záručná doba pre spotrebiteľov začína plynúť dňom stiahnutia produktu na trvalý nosič spotrebiteľa, ktorý je aktom sprístupnenia elektronického obsahu spotrebiteľovi.

 • Záručná doba pre kupujúceho

Záručná doba na služby alebo elektronický obsah objednaný na mojej stránke a zakúpený na zmluvu podľa týchto VOP je pre kupujúceho 24 mesiacov. Záručná doba pre kupujúceho začína plynúť dňom stiahnutia produktu na trvalý nosič kupujúceho, ktorý je aktom sprístupnenia elektronického obsahu spotrebiteľovi.

 • Identifikácia a zodpovednosť za vady

Produkty ponúkané na mojej stránke sú primerane zabezpečené tak, aby konečný užívateľ nespôsobil neprimeraný zásah do obsahu súborov tak, že by znefunkčnil ich účel. Pokiaľ konečný užívateľ poruší svoje povinnosti ustanovené v týchto VOP a neprimerane zasiahne do funkčného obsahu súborov, poskytovateľ nezodpovedá za následné vady súborov a ich obsahu. Pokiaľ konečný užívateľ nepracuje s produktami podľa poskytnutej príručky, poskytovateľ nezodpovedá za vady produktov, ktoré vzniknú takouto činnosťou. Pokiaľ sa vyskytne v súbore a jeho obsahu vada zjavná, ktorú nespôsobil svojou činnosťou a prácou so súborom konečný užívateľ, je konečný užívateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa, ktorý za takúto vadu zodpovedá. Poškodenie elektronického obsahu pri stiahnutí súboru alebo jeho nekompletnosť je povinný konečný užívateľ oznámiť poskytovateľovi do 48 hodín od jeho prevzatia emailom na adresu martin.martex.sk@gmail.com alebo telefonicky v pracovné dni na číslo 0907631326.

 • Spoločné ustanovenia pre zmluvné strany

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má konečný užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zmluvné strany sa dohodli, že takáto oprava vady musí byť poskytovateľom vykonaná do 7 dní od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady konečným užívateľom. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu aby sa produkt mohol riadne užívať ako vec bez vady má konečný spotrebiteľ právo na výmenu produktu alebo má právo žiadať vrátenie ním uhradenej ceny za produkty.

 • Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady konečného užívateľa

Právo zo zodpovednosti za vadu uplatní konečný užívateľ u poskytovateľa reklamačným formulárom, ktorý mu bol poskytnutý pri potvrdení objednávky alebo samostatným emailom na emailovú adresu martin.martex.sk@gmail.com. V prílohe emailu sa musí nachádzať faktúra poskytnutá s dodaním produktu a reklamovaný súbor. Po obdržaní produktu bude poskytovateľ kontaktovať kupujúceho emailom za účelom rýchleho vyriešenia reklamácie.

 • Vybavenie reklamácie

Vybavenie reklamácie zrealizuje poskytovateľ vo vzťahu ku konečnému užívateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením odplaty za produkt, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu. Poskytovateľ spolu s vybavením reklamácie doručí konečnému užívateľovi aj potvrdenie o uplatnení jeho práva, o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 • Vylúčenie záruky

Poskytovateľ nezodpovedná za vady a záruku produktov a ich manuálov spôsobených nekompatibilitou produktov a ich manuálov s iným softvérom, než je uvedený v odseku N týchto VOP, ani za vady a poškodenia spôsobené počítačovým zavírením produktov na strane konečného užívateľa. Záruka sa taktiež nevťahuje na situáciu, keď konečný užívateľ produkt stiahne zo stránky, čím sa naplní dodanie podľa týchto VOP, a následne bude produkt reklamovať z dôvodu nekompatibility s jeho softvérom.

Kompatibilita produktov

V dobe zostavenia VOP až do zmeny VOP v tomto odseku sú produkty kompatibilné nasledovne:

 • Zipový súbor

Otvorenie zipového súboru umožňujú bežné aplikácie dodávané spolu s operačným softvérom Windows od spoločnosti Microsoft.

 • Súbory PDF

Otvorenie súboru PDF umožňujú aplikácie určené na otvorenie PDF súborov.

 • Denník pasenia

Kompatibilný s tabuľkovým softvérom Microsoft Office Excel od verzie 2007 po verziu 365 v postupnosti vydávania verzií spoločnosťou Microsoft, a s tabuľkovým softvérom Libre Office Calc 7.0. Hardvérová kompatibilita je výlučne spojená s požiadavkami vyššie spomenutých softvérov.

Chránim svoj aj Váš elektronický obsah

 • Zabezpečenie elektronického obsahu

Poskytovateľ vyhlasuje, že obsah produktov vytvoril v riadne zakúpenom softvéri Microsoft Office Excel na počítači chránenom riadne zakúpeným antivírusovým programom spoločnosti Eset, ktorý zároveň chráni aj internetové pripojenie poskytovateľa. Ďalej poskytovateľ vyhlasuje, že na obchodnú činnosť podľa týchto VOP nepoužíva verejnú internetovú sieť.

Ostatné záväzky, povinnosti a práva konečného užívateľa

Okrem záväzkov, povinností a práv konečného užívateľa upravených týmito VOP, sa konečný užívateľ zaväzuje:

a) využívať pre riadne užívanie elektronického obsahu produktov len kompatibilný softvér,

b) zabezpečiť ochranu elektronického obsahu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a to hlavne používaním antivírusového softvéru,

c) nešíriť v okruhu tretích osôb, ani svojich blízkych a rodinných príslušníkov alebo iných osôb, ktoré nie sú účastníkom zmluvného vzťahu konečného užívateľa a poskytovateľa, produkty bez výslovného súhlasu poskytovateľa, ako zhotoviteľa elektronického obsahu produktov a ich manuálov a to na dobu neurčitú,

d) skontrolovať si verziu softvéru, pre ktorý je objednaný súbor určený na základe kompatibility zverejnenej v týchto VOP a to pred tým, že za produkt zaplatí alebo ho stiahne,

e) nezmeniť, neupravovať zabezpečený obsah súboru produktu, ako aj netransformovať zabezpečený obsah na nezabezpečený, ak to nie je vyslovene žiadosťou poskytovateľa.

Ostatné záväzky, povinnosti a vyhlásenia poskytovateľa

a) ak konečný užívateľ spôsobí poskytovateľovi škodu šírením produktov v okruhu tretích osôb, má poskytovateľ právo žiadať náhradu tejto škody alebo obrátiť sa na súd alebo inú inštitúciu s právom riešenia sporov mimosúdnou cestou aby sa domohol svojho výlučného práca podnikať s vlastným elektronickým obsahom,

b) poskytovateľ vyhlasuje, že nezodpovedá za, to, keď konečný užívateľ nevie pracovať v kompatibilných softvéroch uvedených v odseku N,

c) poskytovateľ nie je povinný vysvetľovať konečnému užívateľovi potup práce s produktami v rozsahu širšom než je opis produktov v týchto VOP, na stránke www.martex.sk, tam zverejnených videách a manuáloch poskytovaných k jednotlivým produktom,

d) poskytovateľ nezodpovedá za hodnoty, údaje a obsah, ktoré do tabuliek elektronického obsahu dopĺňa konečný užívateľ, a to hlavne nie za nesprávne hodnoty a údaje, ktoré sú postihnuteľné zo strany kontroly a zákonov, ktorými sa riadi podnikanie alebo akákoľvek iná činnosť konečného užívateľa,

e) poskytovateľ neuhrádza náklady na softvér konečného užívateľa, aby tento mohol riadne produkty užívať.

Sťažnosti a podnety

 • Poskytovateľ

Sťažnosti a podnety, hoci predpokladám, že takto situácia nevznikne, mi v rámci slušného konania a zmierlivého vyriešenia posielajte na email martin.martex.sk@gmail.com.

 • Slovenská obchodná inšpekcia

Ak sa cítite byť poškodení mojim konaním, môžete sa v postavení spotrebiteľa obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu prípadne iné inštitúcie zverejnené v odseku T týchto VOP. Dozor a dohľad na dodržiavaním činnosti predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, kontaktné informácie na ňu získa kupujúci na tejto stránke https://www.soi.sk.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je upravená v samostatnom dokumente "Zásady ochrany osobných údajov" zverejnených na mojich stránkach v záložke Dokumenty.

Ďalšie kódexy, ktoré sa zaväzujem dodržiavať

Mimo dodržiavania Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, daňových a účtovných zákonov, morálneho a etického správania, zatiaľ neviem o žiadnych iných.

Alternatívne riešenie sporov

 • Právo spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 • Subjekt na alternatívne riešenie sporov

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (dostupnom na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.

Zmeny podmienok

 • Zmeny zmluvných podmienok

Zmeny zmluvných podmienok v priebehu trvania zmluvy na diaľku, resp. zmluvy, musia odsúhlasiť obe zmluvné strany, inak sú neplatné.

 • Záverečné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 • Posledná úprava VOP

Všeobecné obchodné podmienky subjektu Bc. Martin Gallo - MARTEX.SK sú platné od 26. júna 2020.