Nezabudnite v roku 2021 na kurz AEKO

11.10.2021

Pripravil som pre Vás menší rešerš §59a, ktorý od apríla ustanovil niektoré podmienky pre jednotlivé opatrenia AEKO v prechodnom období 2021 a 2022. Týkajú sa nie len úplne nových žiadateľov, ktorí do záväzkov vstúpili podaním jednotnej žiadosti v tomto roku, ale aj tých, ktorí už v záväzku boli v programovom období 2014-2020, ten ukončili ako riadny 5 ročný v minulom roku a pokračujú aj v tomto prechodnom období dvojročným záväzkom.


Takže, prechodné ustanovenia účinné od 15. apríla 2021 uvedené v nariadení č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka uvedené v § 59a ustanovujú konkrétne povinnosti pre jednotlivé agroenvironmentálno-klimatické záväzky a ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období 2021 - 2022. Ich malý rešerš uvádzam nižšie.


Všeobecne pre záväzky AEKO a EKO v prechodnom období platí:

- v prechodnom období platí záväzok dvojročný (2021, 2022)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-59a.odsek-1

- záväzok nie je možné počas jeho trvania rozšíriť

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-59a.odsek-5

- vznik záväzku nastal podaním žiadosti na podporu v danej oblasti

(viď obrázky)

Zároveň už pre jednotlivé AEKO opatrenia platí (označené sú podľa písmen v nariadení 75/2015 podľa § 15):


A) 

integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia rastlín jabloň domáca, hruška obyčajná, jarabina čierna, jarabina vtáčia, broskyňa obyčajná, marhuľa obyčajná, slivka domáca, čerešňa vtáčia, višňa, mandľa obyčajná, orech kráľovský, gaštan jedlý, lieska obyčajná, ríbezľa, egreš obyčajný, malina, černica, brusnica chocholíkatá, brusnica pravá, jahoda, baza čierna, rakytník rešetliakovitý.

- zabezpečiť len v prvom roku rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku podľa § 21 ods. 1 písm. d)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-21.odsek-1.pismeno-d


B) 

integrovaná produkcia v zeleninárstve

- zabezpečiť len v prvom roku rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku podľa § 22 ods. 1 písm. f)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-22.odsek-1.pismeno-f

- zabezpečiť rotáciu plodín osevným postupom, a to aj pre žiadateľov, ktorí v záväzku pokračujú alebo im záväzok skončil a opätovne do neho vstúpili v roku 2021, aby sa zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a v časti A (okrem viacročných plodín uvedených v prílohe č. 15a nariadenia v časti B) nepestovala na tej istej časti pôdneho dielu počas 2 rokov, zemiaky počas 3 rokov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-22.odsek-1.pismeno-g


C) 

integrovaná produkcia vo vinohradníctve pre mladé vinohrady v prvom až treťom roku po výsadbe

- povinnosť použiť zelené hnojenie vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiva v rokoch záväzku 2021 a 2022 jedenkrát

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-23.odsek-1.pismeno-b.bod-5

- zabezpečiť do konca druhého roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-23.odsek-1.pismeno-b.bod-6


E) 

ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov

- na plochách trvalých trávnych porastov biotopov vykonať mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na rovnakej ploche len jedenkrát počas trvania záväzku

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-25


H) 

ochrana vodných zdrojov - Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov

- zabezpečiť v druhom roku jesenný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-28Pre AEKO opatrenia zároveň platí, že noví žiadatelia, ktorí NEABSOLOVAVALI školiaci kurz v programovom období 2014 - 2020 sú povinní tento kurz absolvovať do konca roka 2021 a zaslať potvrdenie o jeho absolvovaní platobnej agentúre (na regionálne pracovisko s odvolaním na jednotnú žiadosť 2021) do 10 dní od jeho vyhotovenia.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-59a.odsek-4AGROINŠTITÚT Nitra už pripravil školenie pre nových žiadateľov, ktorí tento kurz zatiaľ neabsolvovali, bude sa konať 20. a 21. októbra. Po prihlásení na tento kurz dostanete možnosť zúčastniť sa ho buď prezenčne (bude upresnené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) alebo je zároveň garantovaná aj možnosť vybrať si distančné vzdelávanie (online).

Link na prihlášku:

https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/agroenvironmentalno-klimaticke-opatrenie/1192Zároveň sa v nariadení uvádza, že záväzok nie je možné počas jeho trvania rozšíriť. Ako je to v prípade navýšenia výmery v ekologickom poľnohospodárstve a pri obhospodarovaní biotopov v roku 2022 zatiaľ zisťujem.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20210415.html#paragraf-59a.odsek-5